เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 8 ตุลาคม 2561เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
วันที่ 11 ตุลาคม 2561เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 12 ตุลาคม 2561เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
วันที่ 16 ตุลาคม 2561เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
วันที่ 17 ตุลาคม 2561การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม 1 กลุ่มจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวิมานไพร
ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีนายวิทยา วงศ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม

การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 12ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแสงเพชร1
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดยมีนายธวัชชัย สุภาผล รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม

การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดจันทบุรี ตราด
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี
บ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีนายอนันต์ ประเสริฐผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม

กลุ่มที่ 1 “นโยบายและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาภาคตะวันออก”
ในวันอังคาร ที่ 21กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 2 “นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ การจัดการน้ำ”
ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่มที่ 3 “นโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการลงทุนในภาคตะวันออก”
ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

กลุ่มที่ 4 “นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองและชนบท”
ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

(1) กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

(2) กลุ่มจังหวัดจันทบุรี ตราด
ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์ 1 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

(3) กลุ่มจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

การประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่ม 1 กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

(2) การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดจันทบุรี ตราด
ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม Goodview โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

(3) การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม