ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


การประชุมย่อย
ครั้งที่ 1


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมย่อย
ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 3


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


การประชุมย่อย
ครั้งที่ 3


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Link สำหรับทำ Google form

หมายเหตุ : สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ยื่นต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเผยแพร่รายละเอียดของร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก

ผังนโยบายระดับภาคตะวันออก
การวางผังภาคตะวันออก

1. แผนที่แสดง
เขตผังนโยบาย


ดาวน์โหลดแผนผัง


2. ผังนโยบาย
การพัฒนาภาคตะวันออก


ดาวน์โหลดแผนผัง


3. แผนผังแสดง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน


ดาวน์โหลดแผนผัง


4. แผนผังแสดงการ
ตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน


ดาวน์โหลดแผนผัง


5. แผนผังแสดงระบบ
คมนาคมและการขนส่ง


ดาวน์โหลดแผนผัง


6. แผนผังแสดง
ระบบสาธารณูปโภค


ดาวน์โหลดแผนผัง


7. แผนผังระบบสาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ


ดาวน์โหลดแผนผัง


8. แผนผังแสดงเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว


ดาวน์โหลดแผนผัง


9. แผนผังเพื่อการ
พัฒนาเมืองและชนบท


ดาวน์โหลดแผนผัง


10. แผนผัง
พื้นที่พัฒนาพิเศษ


ดาวน์โหลดแผนผัง


11. แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


ดาวน์โหลดแผนผัง


12. แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ


ดาวน์โหลดแผนผัง


13. แผนผัง
แสดงผังน้ำ


ดาวน์โหลดแผนผัง


14. แผนผังแสดงการเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค


ดาวน์โหลดแผนผัง


15. แผนผังแสดงระบบป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติ


ดาวน์โหลดแผนผัง


แผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นที่ภาค
และกลุ่มจังหวัด

1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผ่นที่ 1


ดาวน์โหลดแผนผัง


1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผ่นที่ 2


ดาวน์โหลดแผนผัง


1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผ่นที่ 3


ดาวน์โหลดแผนผัง


2. การตั้งถิ่นฐาน
และระบบชุมชน


ดาวน์โหลดแผนผัง


3. ระบบคมนาคม
และการขนส่ง


ดาวน์โหลดแผนผัง


4. ระบบ
สาธารณูปโภค


ดาวน์โหลดแผนผัง


5. ระบบสาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ


ดาวน์โหลดแผนผัง


6. เขตพัฒนา
การท่องเที่ยว


ดาวน์โหลดแผนผัง


7. การพัฒนาเมือง
และชนบท


ดาวน์โหลดแผนผัง


8. พื้นที่พัฒนา
พิเศษ


ดาวน์โหลดแผนผัง


9. แหล่งศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


ดาวน์โหลดแผนผัง


10.1 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แผ่นที่ 1


ดาวน์โหลดแผนผัง


10.2 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แผ่นที่ 2


ดาวน์โหลดแผนผัง


12. การเชื่อมโยง
ประเทศในภูมิภาค


ดาวน์โหลดแผนผัง


13. ระบบป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติ


ดาวน์โหลดแผนผัง