วัตถุประสงค์โครงการ

OBJECTIVES

- 1 -

วางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเติบโตประชากร การพัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

- 2 -

จัดทำนโยบายการใช้พื้นที่ภาคและชี้นำการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง ให้บรรลุเป้าหมายของการผังเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- 3 -

จัดทำแผนผังการพัฒนาพื้นที่ภาค พร้อมกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และอื่นๆ ที่เหมาะสม

- 4 -

จัดทำแผนงานและโครงการ พร้อมวิธีในการนำผังไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- 5 -

จัดทำร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกฉบับสมบูรณ์ เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอบเขตงาน

• ศึกษาทบทวนการวางผังภาคตะวันออก พ.ศ.2600 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการศึกษาและองค์ประกอบของการวางผังภาค
• ศึกษาวิเคราะห์บทบาทความสำคัญและตำแหน่งการพัฒนาของภาคตะวันออกในระดับประเทศ (Positioning)
• ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านต่างๆ ที่ส่งผลการพัฒนาเชิงพื้นที่
• วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล
• กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาค
• กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค
• จัดทำร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่ ให้กับการพัฒนากลุ่มจังหวัด และเมือง ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการใช้พื้นที่ของผังประเทศและกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค
• จัดทำแผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้พื้นที่ภาคและแผนผังด้านต่างๆ
• จัดทำวิธีการนำผังภาคไปสู่การปฏิบัติ
• เสนอแนวทางการทบทวนและประเมินผลการพัฒนาตามผังภาค
• จัดทำร่ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และคณะอื่นๆ ให้ความเห็นชอบ

แผนการดำเนินงาน

PLAN

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

EXPECTED RESULT

- 1 -

ผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกจะเป็นกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผังประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม

- 2 -

สามารถนำเสนอผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก ต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการใช้พื้นที่ของภาค เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน

- 3 -

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกรอบนโยบายและแผนผังพัฒนาพื้นที่ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สามารถนำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกัน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของผังภาค